Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed
Gruppen er pr. 1. november 2009 flyttet til:
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Adolescent Health Research Unit
National Institute of Public Health
University of Southern Denmark
Forskningsgruppen for børn og unges sundhed (FoBUS) er en tværfaglig gruppe af universitetsforskere, som beskæftiger sig med forskning om børns sundhed, adfærd og levekår.
I gruppen indgår biologer, ernæringsforskere, folkesundhedskandidater, læger, sociologer og psykologer.

Baggrund og formål

De fleste børn og unge har det godt og er raske i medicinsk forstand. Men der er store mindretal, som lider under alt for mange almindelige symptomer, astma og skader efter ulykker. En høj forekomst af fedme og overvægt er en alvorlig trussel mod børns og unges helbred. Desuden har alt for mange børn og unge dårlig kondition, ringe spise- og motionsvaner, alt for mange ryger og drikker og bruger for mange lægemidler, og alt for mange lever under belastende vilkår som skader deres helbred på længere sigt.

Meget tyder på, at helbredsproblemer og sundhedsadfærd i barndom og ungdom fortsætter ind i voksenlivet og dermed er med til at grundlægge folkesundheden i kommende generationer af voksne. Der er en betydelig social ulighed i helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge, som kan være medvirkende til at forme de alt for store sociale uligheder i helbred i voksenbefolkningen.

Der er imidlertid mange ubesvarede spørgsmål: Man ved ikke meget om, hvad der former børns og unges helbred og sundhedsadfærd. Man ved ikke meget om udviklingen i helbred og sundhedsadfærd fra barndom til voksenliv. Man har alt for ringe viden om, hvilken indsats der skal til for at bekæmpe helbredsproblemer og risikoadfærd i disse aldersgrupper. Man ved heller ikke, hvilke mekanismer der ligger bag, når det gælder udviklingen af den sociale ulighed i helbred fra barndom til voksenliv. Det ser ud til, at familien og skolen spiller en meget vigtig rolle i dannelsen af unges sundhed, men man ved ikke meget om hvordan. Formålet med vores forskning er at afklare disse spørgsmål.

Vision og Mission


Gruppens vision er at bidrage til børn og unges sundhed samt sunde opvækstmiljøer. Dens mission er at 1) at producere forskning om børns og unges sundhed på højeste internationale niveau, 2) at uddanne forskere til samme internationale niveau, og 3) at arbejde for at forskningen omsættes til praksis.

Forskningsemner

Gruppen forsker i de forhold, der styrker eller svækker børns og unges legemlige og sjælelige sundhed, fx ulykker, symptombelastning, psykiske problemer, overvægt, kondition, sunde vaner, risikoadfærd, samt konsekvenser af mobning, ensomhed og sociale belastninger. Gruppen forsker endvidere i sunde opvækstmiljøer ved at søge at forklare de meget betydelige forskelle i sundhed og adfærd mellem familier, mellem skoler, mellem lokalsamfund og mellem lande.

Grundforskning og anvendt forskning

Gruppen udfører grundforskning og publicerer sine resultater i akademiske afhandlinger og internationale videnskabelige tidsskrifter. Indsatsen for at omsætte viden til praksis resulterer løbende i bøger og rapporter på dansk samt rådgivning af skoler, kommuner og sundhedsvæsen.
Organisation og ledelse

Den tværfaglige forskningsgruppe har hjemsted på Statens Institut for Folkesundhed (SIF), København, hvor gruppen nu indgår i SIFs forskningsprogram for børns sundhed. SIF er en del af Syddansk Universitet.


Gruppen ledes af:
   Professor Bjørn Holstein
   Lektor Mogens Trab Damsgaard
   Adjunkt Mette Rasmussen
Programleder er:
   Overlæge Pernille Due

Gruppen omfatter desuden følgende forskere:
   Seniorforsker Anette Andersen
   Ph.d.-studerende Pernille Bendtsen
   Ph.d.-studerende Pia Wichmann Henriksen
   Ph.d.-studerende Rikke Krølner
   Ph.d.-studerende Signe Lynne Rayce
   Ph.d.-studerende Christina Schnohr, KU
   Ph.d.-studerende Chalida M. Svastisalee
   Videnskabelig assistent Kathrine Rich Madsen
   Videnskabelig assistent Charlotte Meilstrup
   Videnskabelig assistent Line Nielsen
   Videnskabelig assistent Trine Pagh Pedersen
Samarbejde

Forskningsgruppen har et omfattende samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner i ind- og udland og med myndigheder og institutioner, der arbejder for at fremme børns og unges sundhed.Finansiering

I perioden 2008-2012 finansieres en meget stor del af aktiviteterne af Nordea-fonden.Undersøgelserne finansieres i de seneste år iøvrigt af fondsmidler fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Sygekassernes Helsefond, Apotekerfonden samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Undersøgelser

Gruppen arbejder med flere videnskabelige undersøgelser, hvor de vigtigste er:
  1. Skolebørnsundersøgelsen, det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), som er en bred undersøgelse af sundhed og levekår blandt 11-, 13- og 15-årige ca. hvert fjerde år (1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006), se www.hbsc.dk.
     
  2. Pro Children, det danske bidrag til et europæisk forskningsprojekt om 11-åriges forbrug af frugt og grønt med data fra børnene, deres forældre og skoleledere, se www.prochildren.dk.
     
  3. Ungdomskohorten fra undersøgelsen Danskernes Sundhedsadfærd, en undersøgelse af sundhed og levekår. Ungdomskohorten udgøres af en årgang unge, fulgt fra de var 15 år i 1990 til i dag.
     
  4. Flere detailundersøgelser af specielle temaer, f.eks. kvalitative interviews med børn og unge, en undersøgelse af lægemiddelforbrug med data fra børn og deres forældre, en undersøgelse af skolens vilkår for sundhedsfremmende arbejde belyst med data fra skoleledere, og en undersøgelse af de fysiske omgivelsers betydning for børn og unges sundhedsadfærd.
HBSC web site
Pro Children web site
  Email: bho@niph.dk
TLF: 3920 7777      Sidst opdateret november 2009